بایگانی برچسب: مشتا

صید مشتا

در حاشیه سواحل هرمزگان با چوب هایی عمود بر زمین روبرو می شوید که با تور هایی پوشیده شده اند.این ترکیب چوب و تور در گویش محلی صید مشتا نامیده می شود و کارایی آن صید آبزیان دریایی می باشد.

سایت درحال بروزرسانی است.از صبرو شکیبایی شما سپاسگزاریم