مشتا 4 - صید مشتا

صید مشتا

در حاشیه سواحل هرمزگان با چوب هایی عمود بر زمین روبرو می شوید که با تور هایی پوشیده شده اند.این ترکیب چوب و تور در گویش محلی صید مشتا نامیده می شود و کارایی آن صید آبزیان دریایی می باشد.

محصول مشتا3 1 - صید مشتاe1512464762198 300x193 - صید مشتا

صید مُشتا نوعی روش صید سنتی آبزیان در استان هرمزگان است. این نوع صید با استفاده از جزر و مد انجام می‌شود. در این روش چوب‌هایی در ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور حصاری ایجاد می‌شود، که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با پایین رفتن آب، آبزیان داخل آن گیر میکنند و به وسیله صاحبان مشتاها صید می‌شوند.

مشتا2 1 e1514017395723 - صید مشتا2 e1512480391197 - صید مشتا

در این روش صیادی ماهی های نظیر بیاح شورت گاریز میگو خرچنگ و حتی گاهی لاکپشت و ماهی مرکب به دام میوفتند.

محصول مشتا 1 - صید مشتا

مهمترین عیب این نوع صیادی این است که یا ابزیانی که برای تخم ریزی به ابهای کم عمق وارد میشوند رو صید میکند و یا اینکه ماهی هایی که تا قبل از بلوغ در این مناطق زندگی میکنند. که هردو میتوانند برای محیط زیست ابزیان خطر افرین باشد و حتی در بلند مدت  متواند خطر انقراض رو برای ابزیان خاص نیز در پی داشته باشد.

محصول مشتا2 1 e1514017841394 - صید مشتا

محصول مشتا - صید مشتا

مشتا2 e1512481775717 - صید مشتا

محصول مشتا3 - صید مشتا

اشتراک گذاری: