ماهی تازه 2 - شانک ماهیان

شانک ماهیان

شانک‌ماهیان (Sparidae) یکی از خانواده‌های ماهیان است. از این نوع ماهی ها همچنین در یکی از انواع سوشی که به آن به تای گفته می‌شود استفاده میشود

از ماهیان این خانواده چند گونه، در آب‌های جنوبی ایران زندگی می‌کنند:

  • گر یا گرو

گر۲ 300x200 - شانک ماهیان گر۲ 1 - شانک ماهیان

  • گر زرد بال

گر 1 - شانک ماهیانگر - شانک ماهیان

  • کوپَر

کوپر 1 - شانک ماهیانکوپر 300x201 - شانک ماهیان

  • کوپَر نوعی ماهی از خانوادهٔ شانک‌ماهیان است.بدن آن‌ها بلند و به‌شدت فشرده است. درازای کوپرها تا ۷۰ سانتیمتر می‌رسد. رنگ بدن کوپرها بیش‌تر صورتی نقره‌ای و روی سر آن‌ها تیره‌تر است. بالۀ مخرجی آن‌ها دارای ۳ خار و ۸ یا ۹ پرتو نرم است.کوپرها در اقیانوس آرام، اقیانوس هند و سراسر خلیج فارس و دریای عمان زندگی می‌کنند. زیستگاه این ماهی در ژرفای میان صفر تا ۱۵۰ متر است.صید کوپر از دید تجاری اهمیت زیادی دارد ولی ماهیگیران تفریحی کم‌تر به دنبال صید کوپر هستند.
  • شنگو

شنگو۱ 1 - شانک ماهیانشنگو۱ 300x214 - شانک ماهیان

شانک راه راه (گرگرو)

گرگرو 1 - شانک ماهیانگرگرو 300x184 - شانک ماهیان

اشتراک گذاری: